Tìm kiếm    Nhập Số vào sổ cấp bằng hoặc tên:
 

* Hướng dẫn tra cứu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2011 đến năm 2014:

+ Bạn có thể tìm kiếm theo Số vào sổ cấp bằng hoặc tên.

+ Nếu bạn tìm kiếm theo tên bạn phải điền cả dấu (Ví dụ: Đức, Thành, Xuân,...)

+ Nếu bạn tìm kiếm theo Số vào sổ cấp bằng bạn phải nhập đủ số chữ số (Ví dụ: 1010010203, 1010010206,...)

+ Tiếng Việt không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

+ Tiếng Việt dùng theo mã Unicode.


Copyright © Department of Education and Training in Binh Phuoc. Design by Nguyen Van Thanh